Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2014

gingerrr
Nie chcę już niczego,tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— S.Witkacy
Reposted fromswojszlak swojszlak viakammerflimmern kammerflimmern
gingerrr
gingerrr
gingerrr
gingerrr
gingerrr
gingerrr
gingerrr
gingerrr
gingerrr
gingerrr

July 15 2013

gingerrr

July 11 2013

gingerrr
gingerrr
gingerrr

July 06 2013

gingerrr
0487 6c1e
Reposted fromeyjolf eyjolf viacaraseen caraseen
gingerrr

Na­wet nie mogę Ci po­wie­dzieć, jak bar­dzo Cię tu­taj przy mnie nie ma.

Reposted frominanutshell inanutshell viacaraseen caraseen
gingerrr
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabizubizu bizubizu
gingerrr
0932 d5c1
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viabizubizu bizubizu

July 02 2013

gingerrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl